Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2015 rok

Posted by Kittano on 13-04-2016 16:53

Zarząd Meishinkan serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2015 rok, które odbędzie się w dniu 11 maja 2016r (środa) o godzinie 18:00, w Gimnazjum nr. 43 mieszczącym się na ulicy Łozowej 53.

Planowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Zatwierdzenia programu zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Ustalenie ważności Zebrania
6. Wybór protokolanta
7. Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Meishinkan za 2015 rok
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 rok
9. Dyskusje nad Sprawozdaniami
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok
11. Udzielenie Absolutorium Zarządowi
12. Składanie i przedstawienie wniosków
13. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami
14. Zamknięcie Zebrania


Zarząd Meishinkan